Type and press Enter.

Regulamin strony

Regulamin

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);

Sprzedający – prowadzący działalność gospodarczą, czyli Daria Porębiak, NIP: 5252367091, Gwiaździsta 15a/73, 01-651 Warszawa

Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.worldwidedogz.com, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

Klient– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Przedmiot transakcji – Produkty i Usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby oferta prezentowana na stronie internetowej Sklepu była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Produktów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu, który Klient podał w trakcie składania zamówienia.

Produkty – Towary i Usługi prezentowane w Sklepie Internetowym, które dotyczą Umowy Sprzedaży;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną);

Cena – cena Produktu umieszczona obok informacji o Produkcie. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym wyrażone są w polskiej walucie. Sprzedający jest podmiotowo zwolniony z podatku VAT.

Dowód zakupu – rachunek wystawiony na życzenie Klienta,

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 § 2 Postanowienia Ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem witryny internetowej www.worldwidedogz.com
 3. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie InternetowymKlient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

§ 3 Składanie i realizacja Zamówień

 1. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną w ofercie cenę.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta w formularzu zamówienia, są niepełne (w szczególności brak adresu e-mail i numeru telefonu), lub gdy dane podane przez Klienta są nieprawidłowe i tym samym uniemożliwiają realizację zamówienia.
 3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie opłacenia i zaksięgowania pieniędzy na koncie SprzedającegoKlient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w e-mailu potwierdzającym. Z tą chwilą następuje zawarcie Umowy Sprzedaży. 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od momentu wydania rzeczy w przypadku zakupu produktów.
 2. W przypadku zakupu e-booka, klient wyraża zgodę na przesłanie mu zamówionej treści cyfrowej przed upływem terminu na odstąpienie od umowy oraz traci w ten sposób uprawnienie do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku zakupu usług Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie za pośrednictwem adresu e-mail dariaporebiak@gmail.com minimum 24 godziny przed uzgodnionym terminem realizacji usługi.
 4. Oświadczenia powinno zawierać numer zamówienia, datę złożenia zamówienia i wskazanie formy zwrotu wpłaconej przez Klienta kwoty.
 5. W przypadku zamówienia usługi, Klient jest zobowiązany do wybrania terminu realizacji w ciągu 60 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży. Jeśli Klient nie wybierze terminu, nastąpi zwrot środków i anulowanie Zamówienia.
 6. Jeśli w ciągu 60 dni Sprzedający nie będzie mógł zrealizować usługi, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta i zwróci mu całość Ceny.

§5 Sposoby zapłaty

 1. Zamówienia, które nie są opłacone w ciągu 7 dni od daty ich złożenia będą anulowane

§8 Procedura składania reklamacji

 1. Jeżeli Produkt ma wady fizyczne lub prawne Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji, dowód zakupu reklamowanego Produktu oraz potwierdzenie zapłaty. Reklamacja powinna być złożona pisemnie na adres: Daria Porębiak, Gwiaździsta 15a/73, 01-651 Warszawa
 3. Sklep Internetowy poinformuje Kupującego, o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

§9 Zasady ochrony danych osobowych

 1. Kupujący w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep Internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 25 maja 2018.
 3. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Produktów do Klienta.

§10 Licencja na korzystanie z zakupionego produktu (e-booka).

Sprzedawca udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej na korzystanie z zakupionego Produktu, bez prawa do udzielania sublicencji.
Użytkownik w ramach Umowy sprzedaży upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: odczytanie treści przy użyciu własnego sprzętu.
Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części:
udostępnianie i prezentowanie Produktu osobom trzecim,
publikowanie Produktu niezależnie od formy publikacji,
kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
Jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktu stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Sklep Internetowy ma prawo do zmiany Regulaminu  bez uprzedniej akceptacji przez Klienta. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie Internetowej www.worldwidedogz.com
 2. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022.